Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΒΡΟΥΤΣΗ... ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας απέστειλε η ΓΣΕΕ με τις θέσεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με το Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας και στους ελεύθερους επαγγελματίες...
Βασική θέση και απαίτηση της Συνομοσπονδίας είναι ότι ο φορέας αναγνώρισης του δικαιώματος χορήγησης πρέπει να είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ... ο ΟΑΕΔ πρέπει να έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα καταβολής του βοηθήματος.  

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

"Από την παρ. 2. του αρθρ. 44 του ν.3986/2011 δεν προκύπτει ευθέως ότι ο ΟΑΕΔ είναι ο αρμόδιος φορέας της υλοποίησης της σχετικής διάταξης αλλά είναι δυνατόν να αποτελέσει τον φορέα καταβολής του σχετικού βοηθήματος. Η παραδοχή αυτή του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης όχι μόνο δεν προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη αλλά με βεβαιότητα θα ταλαιπωρήσει τον ενδιαφερόμενο, επειδή για την ένταξή του στους δικαιούχους του βοηθήματος θα πρέπει να αναζητήσει τα βασικά δικαιολογητικά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται. Θα πρέπει δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να αναγγελθεί σε μια άλλη Υπηρεσία - εν προκειμένω στον ΟΑΕΔ - από αυτή με την οποία μέχρι τώρα συναλλασσόταν. Από την άλλη, ο οικείος σε αυτόν ασφαλιστικός φορέας, ούτως ή άλλως θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, για να εκδώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.
- Ο ΟΑΕΔ ασφαλίζει τον κίνδυνο κατά της ανεργίας, όσων παρέχουν εξαρτημένη εργασία και δεν έχει προηγούμενη εμπειρία και εξειδίκευση με τα ειδικότερα ζητήματα της ανεξάρτητης εργασίας και κατά μείζονα λόγο των ελευθερίων επαγγελμάτων. Για τα θέματα αυτά είναι αρμόδιοι και έχουν γνώση και μακρά εμπειρία οι οικείοι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης ήθελε να  τηρείται ο λογαριασμός στον ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι αμφισβητείται η νομική φύση της ασφάλισης «ανεργίας» των αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών ως μεικτής κοινωνικοασφαλιστικής παροχής (με χαρακτηριστικά και ασφαλιστικά και προνοιακά) και όχι να υπεισέλθει ο ΟΑΕΔ στις αρμοδιότητες των ως άνω οργανισμών.
- Από το σκεπτικό της πρότασης απουσιάζει περιγραφή των χαρακτηριστικών των ανέργου, δεν δίνεται ο ορισμός του ανέργου, η διάθεσή του και η ικανότητά του για αναζήτηση εργασίας, η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων από την οποία θα προκύπτει η αξίωσή του για τη λήψη του βοηθήματος. Οι παραπάνω ελλείψεις καθώς και το χαρακτηριστικό της αναδρομικής καταβολής του βοηθήματος αντιμετωπίζει τους ανθρώπους αυτούς όχι ως επιδοτούμενους ανέργους αλλά ως «βοηθηματούχους». Ωστόσο, ο σκοπός της προβλεπόμενης διάταξης είναι η ομοιόμορφη αντιμετώπιση διαφορετικών κατηγοριών ασφαλισμένων. Για την ομοιόμορφη καταβολή του βοηθήματος θα ήταν δυνατό από έναν ασφαλιστικό φορέα να αναγνωριστεί το δικαίωμα λήψης του βοηθήματος και στη συνέχεια, εφόσον έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα αυτό, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, να αναλάβει ο ΟΑΕΔ την καταβολή του.
- Για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη η οποία θα είχε λάβει υπόψη της τα τρέχοντα δεδομένα, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι συνέπειες της κρίσης και να συνδεθούν οι εισροές με τις εκροές. Οι ανάγκες για εκροές οι οποίες θα δημιουργηθούν θα είναι σημαντικές, δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες για τη λήψη του βοηθήματος από το έτος 2011.
- Στο εν λόγω σχέδιο δεν λαμβάνεται μέριμνα σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση που το ασφαλιστικό κεφάλαιο υπολείπεται των αξιώσεων για επιδότηση. Εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ευθύνη στην περίπτωση αυτή μεταφέρεται στον ΟΑΕΔ – στην περίπτωση που αναλάβει την αναγνώριση του δικαιώματος – και όχι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία που εκ του νόμου έχουν την ευθύνη της συνείσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ΟΑΕΔ δεν έχει δικαίωμα ούτε να επιβάλει εισφορές ούτε να προχωρήσει σε αναγκαστικές εκτελέσεις. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στην περίπτωση όπου βεβαιώνονται εισφορές αλλά αυτές δεν εισπράττονται. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε μια διευρυμένη επανάληψη του φαινομένου που συμβαίνει με το ΙΚΑ το οποίο οφείλει στον Οργανισμό αρκετά δις ευρώ. Ωστόσο, αν κληθεί ο Οργανισμός να καταβάλει τα βοηθήματα εις βάρος του προϋπολογισμού του θα δημιουργηθούν φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού και όξυνσης της αντιπαράθεσης  μεταξύ των τμημάτων κοινωνικής διαστρωμάτωσης καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές μίας επαγγελματικής τάξης (των εργαζομένων με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας) θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή πληρωμών δικαιώματος άλλης επαγγελματικής τάξης. Κατά συνέπεια, ο φορέας είσπραξης των εισφορών πρέπει να είναι και ο φορέας αναγνώρισης του δικαιώματος.
- Στο κείμενο του σχεδίου υπουργικής απόφασης αναφέρονται προϋποθέσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις νόμων. Παράδειγμα τέτοιας προϋπόθεσης είναι η αναφερόμενη στην παραγρ. 2 εδάφιο στ΄: «στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται».
-  Στο κείμενο του σχεδίου υπουργικής απόφασης αναφέρεται ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 2961/54  με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας».  Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν αυτούσιες οι διατάξεις του ν.δ 2961/54 να έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις των επαγγελματικών κατηγοριών τις οποίες θέλει να εντάξει ο νομοθέτης στην ασφάλιση κατά της ανεργίας γιατί έχουν διαφορετικό σημείο εκκίνησης, δηλαδή συστάθηκαν έχοντας ως αφετηρία του σκεπτικού τους την εξαρτημένη εργασία. Κατ’ αναλογία θα πρέπει να θεσπιστούν αντίστοιχες λεπτομερείς διατάξεις με προβλέψεις για τις επαγγελματικές κατηγορίες που θέλει να εντάξει στην ασφάλιση κατά της ανεργίας το αρθρ. 44 του ν.3986/2011.
- Στο κείμενο του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι είναι προτιμότερο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη του βοηθήματος, με εξουσιοδοτική διάταξη της Υπ. Απόφασης, να αποφασίζονται από τα Δ.Σ των Ασφαλιστικών Ταμείων. Η πρόταση αυτή αναγνωρίζει έμμεσα την αρμοδιότητα των οικείων ασφαλιστικών ταμείων για την αναγνώριση του δικαιώματος στο σχετικό βοήθημα, επειδή εκείνος ο οποίος καλείται να αναγνωρίσει ένα δικαίωμα εξειδικεύει και τα σχετικά παραστατικά, τα οποία του είναι απαραίτητα για την αναγνώριση. Τα παραπάνω δικαιώνουν τη θέση ότι θα πρέπει, και βάσει του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, η αναγνώριση του δικαιώματος να παραχωρηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τη συσσωρευμένη εμπειρία των ιδιαιτεροτήτων των επαγγελματικών ομάδων που ασφαλίζουν, στον δε ΟΑΕΔ να παραχωρηθεί η αρμοδιότητα της καταβολής του βοηθήματος".

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP